نخ و نقشه فرش و تابلو فرش
لوگو شرکت آرمان
آدرس نخ و نقشه آرمان

نخ و نقشه کامپیوتری منظره

جهت مشاهده بهتر و با کیفیت تر عکس طرح ها و مشخصات کامل (قیمت دار قالی و نخ چله) روی آن کلیک کنید.
توجه فرمائید: طرح های آموزشی شامل پود کلفت، نازک و ارسال رایگان نمیشود.
کد 2092
کد : 2092
اندازه به گره : 490
اندازه به لای : 320
قیمت : 684,000 تومان
کد 2093
کد : 2093
اندازه به گره : 490
اندازه به لای : 320
قیمت : 684,000 تومان
کد 2094
کد : 2094
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,044,000 تومان
کد 2095
کد : 2095
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 972,000 تومان
کد 2096
کد : 2096
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 420
قیمت : 1,008,000 تومان
کد 2097
کد : 2097
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 426
قیمت : 1,008,000 تومان
کد 2098
کد : 2098
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,152,000 تومان
کد 2099
کد : 2099
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 460
قیمت : 1,224,000 تومان
کد 2100
کد : 2100
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 470
قیمت : 1,260,000 تومان
کد 2101
کد : 2101
اندازه به گره : 475
اندازه به لای : 333
قیمت : 684,000 تومان
کد 2102
کد : 2102
اندازه به گره : 732
اندازه به لای : 504
قیمت : 1,656,000 تومان
کد 2103
کد : 2103
اندازه به گره : 474
اندازه به لای : 334
قیمت : 720,000 تومان
کد 2157
کد : 2157
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 350
قیمت : 1,116,000 تومان
کد 2158
کد : 2158
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 400
قیمت : 1,008,000 تومان
کد 2159
کد : 2159
اندازه به گره : 479
اندازه به لای : 311
قیمت : 684,000 تومان
کد 2160
کد : 2160
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 730
قیمت : 1,368,000 تومان
کد 2161
کد : 2161
اندازه به گره : 500
اندازه به لای : 281
قیمت : 648,000 تومان
کد 2162
کد : 2162
اندازه به گره : 540
اندازه به لای : 350
قیمت : 864,000 تومان
کد 2163
کد : 2163
اندازه به گره : 600
اندازه به لای : 430
قیمت : 1,080,000 تومان
کد 2164
کد : 2164
اندازه به گره : 700
اندازه به لای : 420
قیمت : 1,224,000 تومان
کلیه طرح های نخ و نقشه کامپیوتری آرمان دارای ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول می باشند